กีฬาสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2561

กีฬาสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2561

จัดโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสานสัมพันธภาพระหว่าง บุคลากรในมหาวิทยาลัยให้เกิดความรักสามัคคี
เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การจัดการแข่งขัน
ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 18.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3392246387

การแบ่งกลุ่มกีฬา

สีฟ้า คณะครุศาสตร์, โรงเรียนสาธิต
สีเหลือง คณะวิทยาศาสตร์
สีชมพู คณะวิทยาการจัดการ
สีแสด คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
สีแดง คณะเทคโนโลยี
สีม่วง สำนักศึกษาทั่วไป และศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
สีเขียว สำนักงานอธิการบดี และบัณฑิตศึกษา
สีน้ำเงิน สำนักวิทยบริการฯ, สถาบันวิจัย, สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และสำนักวัฒนธรรม

Next

กิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขัน

1. ฟุตบอล
2. แชร์บอล
3. วอลเล่ย์บอล
4. ปิงปอง
5. เปตอง
6. กีฬาสันทนาการ
7. ประกวดกองเชียร์

Next

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา